Business model canvas

Khung mô hình kinh doanh – Business model canvas

1. Mô hình kinh doanh là gì? Theo định nghĩa trong quyển sách nổi tiếng “Tạo lập mô hình kinh doanh”: Mô hình kinh doanh diễn giải tính hợp lý trong cách thức một tổ chức tạo lập, phân phối và nắm bắt giá trị. Hoặc theo “Entrepreneurship: Successfully Launching New Ventures”, 2005 của Bruce…

Chiến lược kinh doanh

Câu chuyện về chiến lược kinh doanh

Chiến lược kinh doanh vừa là nền tảng, vừa là kim chỉ nam dẫn đường cho doanh nghiệp đạt được mục tiêu trong giới hạn nguồn lực một cách hiệu quả nhất. Thế nhưng, chúng ta thường nhầm lẫn chiến lược với “giấc mơ” và phần lớn các công ty quy mô nhỏ hiện nay không thể…